چند رسانه ایگالری فیلم

اربعین، یک حرکت کلان اجتماعی بسوی هویت حسینی…

بیانات آیت الله محسن اراکی در پایان درس خارج اصول فقه مدرسۀ فیضیه در رابطه با راهپیمایی اربعین.