درس اخلاقدرس اخلاق - 97-96

جلسه نهم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – ۹۶/۱۰/۳۰

جلسه نهم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – ۹۶/۱۰/۳۰

صوت این درس را می توانید در این قسمت دانلود کنید.