اصول فقهاصول فقه الفاظ 97-96اصول فقه- الفاظ

جلسۀ بیست و سوم اصول فقه دفتر (اصول الفاظ) – 96/9/21

صوت این درس را می توانید در این قسمت دانلود کنید.