اصول فقهاصول فقه - دلیل عقلی 97-96اصول فقه- دلیل عقلی

جلسۀ چهل و یکم اصول فقه فیضیه – ۹۶/۱۰/۲۶

صوت این درس را می توانید در این قسمت دانلود کنید.