فقه نظام سیاسیفقه نظام سیاسی 97-96

جلسۀ چهل و یکم نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۶/۱۰/۲۶

صوت این درس را می توانید در این قسمت دانلود کنید.