سال 90-89

ردیف عنوان درس تعداد فایل حجم بسته لینک دانلود
1 اصول فقه (مرکز جامع) 118 675 مگابایت دانلود
2 اصول فقه (گلپایگانی) 42 238 مگابایت دانلود
3 فقه اقتصاد 45 221 مگابایت دانلود
4 فقه المسجد 13 51 مگابایت دانلود
5 فقه مصلحت 13 50 مگابایت دانلود
6 اخلاق 14 85 مگابایت دانلود
7 فقه فرهنگ 11 98.44 مگابایت دانلود
8 تفسیر عربی 7 22.27 مگابایت دانلود
9 تفسیر فارسی 7 39 مگابایت دانلود