سال 90-89

ردیف عنوان درس تعداد فایل حجم بسته لینک دانلود
۱ اصول فقه (مرکز جامع) ۱۱۸ ۶۷۵ مگابایت دانلود
۲ اصول فقه (گلپایگانی) ۴۲ ۲۳۸ مگابایت دانلود
۳ فقه اقتصاد ۴۵ ۲۲۱ مگابایت دانلود
۴ فقه المسجد ۱۳ ۵۱ مگابایت دانلود
۵ فقه مصلحت ۱۳ ۵۰ مگابایت دانلود
۶ اخلاق ۱۴ ۸۵ مگابایت دانلود
۷ فقه فرهنگ ۱۱ ۹۸.۴۴ مگابایت دانلود
۸ تفسیر عربی ۷ ۲۲.۲۷ مگابایت دانلود
۹ تفسیر فارسی ۷ ۳۹ مگابایت دانلود