سال 95-94

ردیف عنوان درس تعداد فایل حجم بسته لینک دانلود
۱ اصول فقه ۶۹ ۵۰۶ مگابایت دانلود
۲ فقه سیاسی ۷۰ ۳۹۸ مگابایت دانلود
۳ فقه اقتصاد ۴۷  ۳۳۳ مگابایت دانلود
۴ فقه فرهنگ ۹ ۶۸.۲ مگابایت دانلود
۵ فقه شهرسازی ۱۶ ۹۸.۳ مگابایت دانلود
۶ فقه صلاة ۳۵ ۲۴۸ مگابایت دانلود