درس اخلاق

سال تحصیلی 97-96

جلسه عنوان درس لینک دانلود
34
جلسۀ چهارم درس اخلاق در قرآن –ویژۀ ماه رمضان- مدرسۀ معصومیه – 97/3/13 دانلود 
33
جلسۀ سوم درس اخلاق در قرآن –ویژۀ ماه رمضان- مدرسۀ معصومیه – 97/3/12 دانلود 
32
جلسۀ دوم درس اخلاق در قرآن – ویژۀ ماه رمضان- مدرسۀ معصومیه – 97/3/8 دانلود 
31
جلسۀ اول درس اخلاق در قرآن –ویژۀ ماه رمضان- مدرسۀ معصومیه – 97/3/7 دانلود 
30
جلسه هجدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه (جلسه آخر) – 97/2/16 دانلود 
29
جلسه دوازدهم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – (جلسه آخر) 97/2/8 دانلود 
28
جلسه هفدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 97/2/2 دانلود 
27
جلسه یازدهم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – 97/2/1 دانلود 
26
جلسه شانزدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 97/1/26  دانلود
25
جلسه پانزدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 96/12/20 دانلود 
24
جلسه چهاردهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 96/12/13 دانلود 
23
جلسه سیزدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 96/12/6 دانلود 
22
جلسه دوازدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 96/11/15 دانلود 
21
جلسه دهم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – 96/11/14 دانلود 
20
جلسه یازدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 96/11/8 دانلود 
19
جلسه دهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 96/11/1  دانلود
18
جلسه نهم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – 96/10/30 دانلود 
17
جلسه نهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 96/10/24  دانلود
16
جلسه هشتم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – 96/10/23 دانلود 
15
جلسه هشتم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 96/10/3 دانلود 
14
جلسه هفتم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – 96/10/2 دانلود
13
جلسه هفتم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 96/9/26 دانلود
12
جلسه ششم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – 96/9/25 دانلود
11
جلسه ششم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 96/9/19 دانلود
10
جلسه پنجم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – 96/9/18 دانلود
9
جلسه پنجم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 96/9/5 دانلود
8
جلسه چهارم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – 96/9/4 دانلود
7
جلسه چهارم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 96/8/7 دانلود
6
جلسه سوم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – 96/8/6 دانلود
5
جلسه سوم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 96/7/30 دانلود
4
جلسه دوم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – 96/7/29 دانلود
3 جلسه دوم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 96/7/23 دانلود
2 جلسه اول – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – 96/7/22 دانلود
1 جلسه اول – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 96/7/16 دانلود