اصول فقه فیضیه

سال تحصیلی 98-97

(پایان تنبیهات اجتماع/ آغاز اقتضاء نهی للفساد)

جلسه عنوان درس دانلود صوت
فایل PDF
32 جلسۀ سی و دوم اصول فقه فیضیه – 97/9/19 دانلود
31 جلسۀ سی و یکم اصول فقه فیضیه – 97/9/18 دانلود
30 جلسۀ سی ام اصول فقه فیضیه – 97/9/17 دانلود
29 جلسۀ بیست و نهم اصول فقه فیضیه – 97/9/13 دانلود
28 جلسۀ بیست و هشتم اصول فقه فیضیه – 97/9/12 دانلود
27 جلسۀ بیست و هفتم اصول فقه فیضیه – 97/9/11 دانلود
26 جلسۀ بیست و ششم اصول فقه فیضیه – 97/9/10 دانلود
25 جلسۀ بیست و پنجم اصول فقه فیضیه – 97/8/29 دانلود
24 جلسۀ بیست و چهارم اصول فقه فیضیه – 97/8/28 دانلود
23 جلسۀ بیست و سوم اصول فقه فیضیه – 97/8/27 دانلود
22 جلسۀ بیست و دوم اصول فقه فیضیه – 97/8/22 دانلود دانلود
21 جلسۀ بیست و یکم اصول فقه فیضیه – 97/8/21 دانلود
دانلود
20 جلسۀ بیستم اصول فقه فیضیه – 97/8/20 دانلود
دانلود
19 جلسۀ نوزدهم اصول فقه فیضیه – 97/8/19 دانلود
دانلود
18 جلسۀ هجدهم اصول فقه فیضیه – 97/8/1 دانلود
17 جلسۀ هفدهم اصول فقه فیضیه – 97/7/30 دانلود
16 جلسۀ شانزدهم اصول فقه فیضیه – 97/7/29 دانلود
دانلود
15 جلسۀ پانزدهم اصول فقه فیضیه – 97/7/28 دانلود
 دانلود  
14 جلسۀ چهاردهم اصول فقه فیضیه – 97/7/24 دانلود
 دانلود  
13 جلسۀ سیزدهم اصول فقه فیضیه – 97/7/23 دانلود دانلود
12 جلسۀ دوازدهم اصول فقه فیضیه – 97/7/22 دانلود
 دانلود  
11 جلسۀ یازدهم اصول فقه فیضیه – 97/7/17 دانلود
 دانلود  
10 جلسۀ دهم اصول فقه فیضیه – 97/7/16 دانلود
دانلود
9 جلسۀ نهم اصول فقه فیضیه – 97/7/15 دانلود
 دانلود  
8 جلسۀ هشتم اصول فقه فیضیه – 97/7/14 دانلود
 دانلود  
7 جلسۀ هفتم اصول فقه فیضیه – 97/7/10 دانلود
 دانلود  
6 جلسۀ ششم اصول فقه فیضیه – 97/7/9 دانلود
 دانلود  
5 جلسۀ پنجم اصول فقه فیضیه – 97/7/8 دانلود  دانلود  
4 جلسۀ چهارم اصول فقه فیضیه – 97/7/7 دانلود  دانلود  
3 جلسۀ سوم اصول فقه فیضیه – 97/7/3 دانلود
2 جلسۀ دوم اصول فقه فیضیه – 97/7/2  دانلود
1 جلسۀ اول اصول فقه فیضیه – 97/7/1  دانلود