اصول فقه فیضیه

سال تحصیلی 98-97

(پایان تنبیهات اجتماع/ آغاز اقتضاء نهی للفساد)

جلسه عنوان درس دانلود صوت
فایل PDF
54 جلسۀ پنجاه و چهارم اصول فقه فیضیه – 97/11/09 دانلود
53 جلسۀ پنجاه و سوم اصول فقه فیضیه – 97/11/08 دانلود
52 جلسۀ پنجاه و دوم اصول فقه فیضیه – 97/11/07 دانلود
51 جلسۀ پنجاه و یکم اصول فقه فیضیه – 97/11/06 دانلود
50 جلسۀ پنجاهم اصول فقه فیضیه – 97/10/25 دانلود
49 جلسۀ چهل و نهم اصول فقه فیضیه – 97/10/24 دانلود
48 جلسۀ چهل و هشتم اصول فقه فیضیه – 97/10/23 دانلود
47 جلسۀ چهل و هفتم اصول فقه فیضیه – 97/10/22 دانلود
46 جلسۀ چهل و ششم اصول فقه فیضیه – 97/10/18 دانلود
45 جلسۀ چهل و پنجم اصول فقه فیضیه – 97/10/17 دانلود
44 جلسۀ چهل و چهارم اصول فقه فیضیه – 97/10/16 دانلود
43 جلسۀ چهل و سوم اصول فقه فیضیه – 97/10/15 دانلود
42 جلسۀ چهل و دوم اصول فقه فیضیه – 97/10/11 دانلود
41 جلسۀ چهل و یکم اصول فقه فیضیه – 97/10/10 دانلود
40 جلسۀ چهلم اصول فقه فیضیه – 97/10/9 دانلود
39 جلسۀ سی و نهم اصول فقه فیضیه – 97/10/3 دانلود
38 جلسۀ سی و هشتم اصول فقه فیضیه – 97/10/2 دانلود
37 جلسۀ سی و هفتم اصول فقه فیضیه – 97/10/1 دانلود
36 جلسۀ سی و ششم اصول فقه فیضیه – 97/9/26 دانلود
35 جلسۀ سی و پنجم اصول فقه فیضیه – 97/9/25 دانلود
34 جلسۀ سی و چهارم اصول فقه فیضیه – 97/9/24 دانلود
33 جلسۀ سی و سوم اصول فقه فیضیه – 97/9/20 دانلود
32 جلسۀ سی و دوم اصول فقه فیضیه – 97/9/19 دانلود
31 جلسۀ سی و یکم اصول فقه فیضیه – 97/9/18 دانلود
30 جلسۀ سی ام اصول فقه فیضیه – 97/9/17 دانلود
29 جلسۀ بیست و نهم اصول فقه فیضیه – 97/9/13 دانلود
28 جلسۀ بیست و هشتم اصول فقه فیضیه – 97/9/12 دانلود
27 جلسۀ بیست و هفتم اصول فقه فیضیه – 97/9/11 دانلود
26 جلسۀ بیست و ششم اصول فقه فیضیه – 97/9/10 دانلود
25 جلسۀ بیست و پنجم اصول فقه فیضیه – 97/8/29 دانلود
24 جلسۀ بیست و چهارم اصول فقه فیضیه – 97/8/28 دانلود
23 جلسۀ بیست و سوم اصول فقه فیضیه – 97/8/27 دانلود
22 جلسۀ بیست و دوم اصول فقه فیضیه – 97/8/22 دانلود دانلود
21 جلسۀ بیست و یکم اصول فقه فیضیه – 97/8/21 دانلود
دانلود
20 جلسۀ بیستم اصول فقه فیضیه – 97/8/20 دانلود
دانلود
19 جلسۀ نوزدهم اصول فقه فیضیه – 97/8/19 دانلود
دانلود
18 جلسۀ هجدهم اصول فقه فیضیه – 97/8/1 دانلود
17 جلسۀ هفدهم اصول فقه فیضیه – 97/7/30 دانلود
16 جلسۀ شانزدهم اصول فقه فیضیه – 97/7/29 دانلود
دانلود
15 جلسۀ پانزدهم اصول فقه فیضیه – 97/7/28 دانلود
 دانلود  
14 جلسۀ چهاردهم اصول فقه فیضیه – 97/7/24 دانلود
 دانلود  
13 جلسۀ سیزدهم اصول فقه فیضیه – 97/7/23 دانلود دانلود
12 جلسۀ دوازدهم اصول فقه فیضیه – 97/7/22 دانلود
 دانلود  
11 جلسۀ یازدهم اصول فقه فیضیه – 97/7/17 دانلود
 دانلود  
10 جلسۀ دهم اصول فقه فیضیه – 97/7/16 دانلود
دانلود
9 جلسۀ نهم اصول فقه فیضیه – 97/7/15 دانلود
 دانلود  
8 جلسۀ هشتم اصول فقه فیضیه – 97/7/14 دانلود
 دانلود  
7 جلسۀ هفتم اصول فقه فیضیه – 97/7/10 دانلود
 دانلود  
6 جلسۀ ششم اصول فقه فیضیه – 97/7/9 دانلود
 دانلود  
5 جلسۀ پنجم اصول فقه فیضیه – 97/7/8 دانلود  دانلود  
4 جلسۀ چهارم اصول فقه فیضیه – 97/7/7 دانلود  دانلود  
3 جلسۀ سوم اصول فقه فیضیه – 97/7/3 دانلود
2 جلسۀ دوم اصول فقه فیضیه – 97/7/2  دانلود
1 جلسۀ اول اصول فقه فیضیه – 97/7/1  دانلود