علم الإجتماع سیاسی

سال تحصیلی 98-97

جلسه عنوان درس لینک دانلود فایل PDF
3
جلسۀ سوم  – 97/9/13 دانلود
 
2 جلسۀ دوم  – 97/8/29 دانلود  
1 جلسۀ اول – 97/8/22 دانلود دانلود