علم الإجتماع سیاسی

سال تحصیلی 98-97

جلسه عنوان درس لینک دانلود فایل PDF
8 جلسه هشتم – 97/11/9 دانلود
 
7 جلسه هفتم – 97/10/25
دانلود
 
6 جلسۀ ششم – 97/10/18 دانلود
 
5 جلسۀ پنجم – 97/10/11 دانلود
 
4 جلسۀ چهارم – 97/9/20 دانلود
 
3
جلسۀ سوم  – 97/9/13 دانلود
 
2 جلسۀ دوم  – 97/8/29 دانلود  
1 جلسۀ اول – 97/8/22 دانلود دانلود