فقه فرهنگ

سال تحصیلی ۹۹-۹۸

جلسه عنوان درس دانلود صوت
فایل PDF
7 جلسۀ هفتم فقه فرهنگ – ۹۸/۱۰/۱۲ دانلود
دانلود
۶ جلسۀ ششم فقه فرهنگ – ۹۸/۱۰/۵ دانلود
۵ جلسۀ پنجم فقه فرهنگ – ۹۸/۹/۲۸ دانلود
۴ جلسۀ چهارم فقه فرهنگ – ۹۸/۹/۲۱ دانلود
۳ جلسۀ سوم فقه فرهنگ – ۹۸/۸/۱۶ دانلود
۲ جلسۀ دوم فقه فرهنگ – ۹۸/۷/۱۸ دانلود
۱ جلسۀ اول فقه فرهنگ – ۹۸/۷/۱۱  دانلود