فقه فرهنگ

سال تحصیلی 99-98

جلسه عنوان درس دانلود صوت
فایل PDF
3 جلسۀ سوم فقه فرهنگ – 98/8/16 دانلود
2 جلسۀ دوم فقه فرهنگ – 98/7/18 دانلود
1 جلسۀ اول فقه فرهنگ – 98/7/11  دانلود