علم الإجتماع سیاسی

سال تحصیلی 99-98

جلسه عنوان درس لینک دانلود فایل PDF
7 جلسۀ هفتم- 98/9/5 دانلود
 
6 جلسۀ ششم- 98/8/28 دانلود
 
5 جلسۀ پنجم- 98/8/21 دانلود
 
4 جلسۀ چهارم- 98/8/14 دانلود
 
3 جلسۀ سوم- 98/7/16 دانلود
 
2
جلسۀ دوم- 98/7/9 دانلود
 
1 جلسۀ اول – 98/6/26 دانلود