علم الإجتماع سیاسی

سال تحصیلی 99-98

جلسه عنوان درس لینک دانلود فایل PDF
3 جلسۀ سوم- 98/7/16 دانلود
 
2
جلسۀ دوم- 98/7/9 دانلود
 
1 جلسۀ اول – 98/6/26 دانلود