فقه الصلاة

سال تحصیلی 99-98

جلسه عنوان درس دانلود صوت
11 فقه الصلاة – حسینیه دفتر – 98/7/16 دانلود
10 فقه الصلاة – حسینیه دفتر – 98/7/15 دانلود
9 فقه الصلاة – حسینیه دفتر – 98/7/13 دانلود
8 فقه الصلاة – حسینیه دفتر – 98/7/9 دانلود
7 فقه الصلاة – حسینیه دفتر – 98/7/7 دانلود
6 فقه الصلاة – حسینیه دفتر – 98/7/6 دانلود
5 فقه الصلاة – حسینیه دفتر – 98/7/1 دانلود
4 فقه الصلاة – حسینیه دفتر – 98/6/31 دانلود
3 فقه الصلاة – حسینیه دفتر – 98/6/30 دانلود
2 فقه الصلاة – حسینیه دفتر – 98/6/26 دانلود
1
فقه الصلاة – حسینیه دفتر – 98/6/25 دانلود