فقه نظام سیاسی سال ۱۴۰۰-۹۹


فقه نظام سیاسی

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹
(مبحث نقش مردم در نظام سیاسی اسلام)

جلسه عنوان درس دانلود صوت
فایل PDF
1
 فقه نظام سیاسی ۱ – ۹۹/۶/۲۲
  دانلود
 
۲
فقه نظام سیاسی ۲ – ۹۹/۶/۲۳
  دانلود
 
۳
فقه نظام سیاسی ۳ – ۹۹/۶/۲۹
  دانلود
 
۴
فقه نظام سیاسی ۴۱۳۹۹/۶/۳۰
  دانلود
 
۵
فقه نظام سیاسی ۵ – ۱۳۹۹/۶/۳۱
  دانلود
 
۶
فقه نظام سیاسی ۶۱۳۹۹/۷/۵
  دانلود
 
۷
فقه نظام سیاسی ۷ – ۱۳۹۹/۷/۶
  دانلود
 
۸
فقه نظام سیاسی ۸ – ۱۳۹۹/۷/۱۲
  دانلود
 
۹
فقه نظام سیاسی ۹ – ۱۳۹۹/۷/۱۳
 دانلود
 
۱۰
فقه نظام سیاسی ۱۰ – ۱۳۹۹/۷/۱۴
دانلود
 

 

بستن