چند رسانه ایگالری عکس

گزارش تصویری دیدار جمعی از اندیشمندان هندی با دبیر کل مجمع تقریب 98/4/19