تألیفات و آثارکتب

صلاة الجمعة

در این کتاب فقهی حضرت استاد ابتدا به اهمیت «صلاة» از منظر کتاب و سنت و سپس به تعریف کلمه «صلاة» و تقسیمات آن می‌پردازند. و انواع «صلاة» را مورد بحث قرار می‌دهند. و در ادامه به فرائض یومیه پرداخته و انواع و احکام را بحث می‌کند. و بحث «صلاة الجمعة» را در دو مطلب با اقسام و شرائط و اقوال فقهاء و مناقشه آنها کاملاً مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

صلاة الجمعة

موضوع کتاب: نماز
ناشر: مجمع الفکر الإسلامی
نوبت و تاریخ چاپ: اول – شهریور ۱۳۹۴ هجری شمسی – ۱۴۳۶ هجری قمری

در این کتاب فقهی حضرت استاد ابتدا به اهمیت «صلاة» از منظر کتاب و سنت و سپس به تعریف کلمه «صلاة» و تقسیمات آن می‌پردازند. و انواع «صلاة» را مورد بحث قرار می‌دهند. و در ادامه به فرائض یومیه پرداخته و انواع و احکام را بحث می‌کند. و بحث «صلاة الجمعة» را در دو مطلب با اقسام و شرائط و اقوال فقهاء و مناقشه آنها کاملاً مورد بررسی قرار می‌دهد.

بستن