فقه الصلاة

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

جلسه عنوان درس دانلود صوت
فایل PDF
  ۱
فقه الصلاة  ۱ – ۹۹/۶/۲۲
دانلود
 
  ۲
فقه الصلاة  ۲ – ۹۹/۶/۲۳
دانلود
 
  ۳ 
فقه الصلاة ۳ – ۹۹/۶/۲۵
دانلود
 
  ۴
فقه الصلاة ۴ – ۹۹/۶/۲۹
دانلود 
 
 ۵
فقه الصلاة ۴ – ۹۹/۶/۳۰
دانلود 
 
 ۶
فقه الصلاة ۵ – ۹۹/۶/۳۱
دانلود 
 
 ۷
فقه الصلاة ۶ – ۹۹/۷/۱
دانلود 
 
 ۸
فقه الصلاة ۷ – ۹۹/۷/۵
دانلود 
 
 ۹
فقه الصلاة ۸ – ۹۹/۷/۶
دانلود 
 
۱۰
فقه الصلاة ۹ – ۹۹/۷/۷
دانلود
 
۱۱
فقه الصلاة ۱۰ – ۹۹/۷/۸
دانلود
 
۱۲
فقه الصلاة ۱۱ – ۹۹/۷/۱۲
دانلود
 
۱۳
فقه الصلاة ۱۲ – ۹۹/۷/۱۳
دانلود
 
۱۴
فقه الصلاة ۱۳ – ۹۹/۷/۱۴
دانلود
 
۱۵
فقه الصلاة ۱۴ – ۹۹/۷/۲۹
دانلود
 

 

بستن