فقه فرهنگ

سال تحصیلی ۹۹-۹۸

جلسه عنوان درس دانلود صوت
فایل PDF
1 جلسۀ اول فقه فرهنگ – ۹۹/۶/۲۰ دانلود
 
۲ جلسۀ دوم فقه فرهنگ – ۹۹/۷/۳ دانلود  
۳ جلسۀ سوم فقه فرهنگ – ۹۹/۷/۵ دانلود
 
۴ جلسۀ چهارم فقه فرهنگ – ۹۹/۷/۱۰ دانلود
 

 

بستن