ماه: شهریور ۱۳۹۴

  • کتب

    صلاة الجمعة

    در این کتاب فقهی حضرت استاد ابتدا به اهمیت «صلاة» از منظر کتاب و سنت و سپس به تعریف کلمه…

    بیشتر