آزادی و علّیّت در فلسفۀ اسلامی معاصر و فلسفۀ معاصر مغرب زمین

موضوع کتاب: فلسفه
ناشر: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
نوبت و تاریخ چاپ: اول * پاییز ۱۳۹۲


این کتاب متن فارسی پایان نامه دکترای فلسفه نویسنده است که در دانشگاه «پورتسمورث» انگلستان از آن دفاع شده و مورد تحسین گروه ارزیاب قرار گرفته است.
در بخشی از کتاب «آزادی و علیت در فلسفۀ اسلامی معاصر و فلسفه معاصر مغرب زمین» می‌خوانیم: در حوزه اخلاق و تربیت و اقتصاد نیز نظریاتى كه عوامل جبرى خارج از اراده انسان را شكل دهنده شخصیت اخلاقى و اقتصادى و جهت دهنده رفتارهاى اخلاقى و تربیتى و اقتصادى او بدانند، كم نیستند.
چنین است كه مبحث «آزادى انسان و رابطه آن با علت‌های دیگر و با اصل قانون علیت» از مهم ترین مسائلی است كه باید مورد بحث و بررسى دقیق قرار گیرد.
مسأله علّیّت و رابطة آن با آزادى انسان، پیش از ظهور اسلام در فلسفه‌های یونان باستان و هند و فارس مطرح بوده و مباحث و مجادلات فراوانى برانگیخته است.
پس از ظهور اسلام و پیدایش مباحث عقلى مربوط به الهیات و آفرینش جهان و انسان از سوى خدا از یك سو، و نیز اختیار و آزادى و مسئولیت انسان در برابر خدا از سوى دیگر، كه ابتدا توسط قرآن كریم و احادیث رسول خدا و ائمه معصومین مطرح شد، و سپس بوسیله دانشمندان و صاحب نظران در مسائل اسلامى دنبال شد، جریانات فكرى گوناگون و مشرب‌ها و مكتب‌های فلسفى و كلامى مختلفى پدیدار گشت، در این میان مسأله علّیّت و رابطه آن با آزادى انسان یكى از محورى ترین مسائلى بود كه بخش عظیمى از مناقشات و مباحثات كلامى و فلسفى را به خود اختصاص داد، بلكه اختلاف نظرهاى پدید آمده در این باره به پیدایش عمده ترین مكتب ها و جریانات فلسفى و كلامى در تاریخ اندیشه اسلامى منجر شد.
این کتاب در چهار فصل با عناوین: «پیشینه مشكل فلسفى آزادى و علّیّت در فلسفه و كلام اسلامى» ، «آزادی و علیّت در فلسفه اسلامـی معاصـر» ، «آزادی و علیّت از دیدگاه فلاسفه معاصر مغرب زمین» و «نظریـه وجوب یا الـزام اخلاقــی» ، توسط موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران چاپ و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

بستن