اخلاق مرکز جامع ولی امر (عج)

سال تحصیلی 98-97

ردیف عنوان درس
دانلود صوت
فایل PDF
8 جلسه هشتم – مرکز جامع ولی امر (عج) – 97/12/13 دانلود
7 جلسه هفتم – مرکز جامع ولی امر (عج) – 97/10/17 دانلود
6 جلسه ششم – مرکز جامع ولی امر (عج) – 97/10/3 دانلود
5 جلسه پنجم – مرکز جامع ولی امر (عج) – 97/9/26 دانلود
4 جلسه چهارم – مرکز جامع ولی امر (عج) – 97/9/19 دانلود
3 جلسه سوم – مرکز جامع ولی امر (عج) – 97/8/21 دانلود
2 جلسه دوم – مرکز جامع ولی امر (عج) – 97/7/23 دانلود
1
جلسه اول – مرکز جامع ولی امر (عج) – 97/7/09 دانلود

 

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance