اصول فقه نوین (مجلد دوم)

این کتاب در بردارندۀ بخش دوم از قواعد خاصۀ دلالت دلیل وضعی لفظی(قواعد خاصۀ دلالت لفظی) است. پیشتر در مجلد اوّل این کتاب سخن از قواعد عامۀ دلالت لفظی به میان آمده بود.

اصول فقه نوین (مجلد دوم)

موضوع کتاب: اصول فقه
ناشر: مجمع الفکر الاسلامی
نوبت و تاریخ چاپ: اول * بهار 1393 هجری شمسی

این کتاب توسط انتشارات مجمع الفکر الإسلامی چاپ شده است.
طلاب، فضلاء، محققین و پژوهشگران می توانند از این کتاب بهرۀ علمی کسب نمایند.
این کتاب در بردارندۀ بخش دوم از قواعد خاصۀ دلالت دلیل وضعی لفظی(قواعد خاصۀ دلالت لفظی) است. پیشتر در مجلد اوّل این کتاب سخن از قواعد عامۀ دلالت لفظی به میان آمده بود.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:
همان‌گونه که در گذشته ذکر شد، قواعد و قوانین دلالت و فهم بر دو دسته‌اند.
1) قواعد عام دلالت: مقصود قواعد و قوانینى است که به لفظ معینى بستگى ندارند، نظیر قواعد و قوانینى که در گذشته دربارۀ آنها بحث کردیم و آنها را به دو دستۀ قواعد دلالت ناشى از وضع، و قواعد دلالت ناشى از استعمال تقسیم نمودیم؛
2) قواعد خاصۀ دلالت: مقصود قواعد و قوانینى است که به لفظ خاصى بستگى دارند. نظیر دلالت صیغۀ امر یا صیغۀ نهى یا اداه عموم و امثال آنها.

در تبیین قواعد خاصۀ دلالت، در دو مرحله باید بحث نمود:
1) دلالت در مرحلۀ مدلول تصورى: این دسته از دلالت‌ها، در مفردات، افزون بر تبادر، با به‌کارگیرى شیوۀ استقراء یا برهان عقلى به‌دست مى‌آید، و در مرکبات، علاوه بر تبادر و استقراء و برهان، با به‌کارگیرى شیوۀ تحلیل قابل دسترسی است، و در این مرحله میان مباحث اصولى و فلسفۀ تحلیلى، مباحث مشترکى قابل طرح است؛
2) دلالت در مرحلۀ مدلول تصدیقى: این دسته نیز با استفاده از برهان عقلى، یا اصول عقلایى به دست آمده از طریق وجدان یا استقراء، قابل اثبات است.

از آنچه گفتیم معلوم شد قواعد دلالت خاص بر دو دسته‌اند:
* قواعد دلالت خاص تصورى؛
* قواعد دلالت خاص تصدیقى.

و نیز معلوم شد که براى دستیابى به قواعد دلالت خاص تصورى، مى‌توان از روش برهان عقلى و استقراء در مفردات، و از برهان و استقراء و تحلیل در مرکبات بهره‌ جست.
و براى دستیابى به قواعد خاص دلالت تصدیقى مى‌توان از روش برهان عقلى و نیز اصول متعارفه عقلایى بهره گرفت.
پس از این مقدمه، اکنون نوبت آن است که به تبیین قواعد دلالت خاصۀ لفظى بپردازیم.
در قواعد دلالت خاصۀ لفظى، گاه دربارۀ مواد بحث مى‌کنیم و گاه دربارۀ هیئات؛ لذا مباحث مربوط به قواعد دلالت خاصۀ لفظى به دو بخش کلى تقسیم مى‌شوند:
* بخش مربوط به مواد؛
* بخش مربوط به هیئات.

, , , ,
نوشتهٔ پیشین
آزادی و علّیّت در فلسفۀ اسلامی معاصر و فلسفۀ معاصر مغرب زمین
نوشتهٔ بعدی
گفتمان بیداری اسلامی

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance