جلسه هفدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 97/2/2

درس اخلاق
درس اخلاق آیت الله محسن اراکی مدرسۀ معصومیه

جلسه هفدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 97/2/2

صوت این درس را می توانید در این قسمت دانلود کنید.

, , , ,
نوشتهٔ پیشین
جلسه یازدهم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – 97/2/1
نوشتهٔ بعدی
جلسه دوازدهم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – (جلسه آخر) 97/2/8

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance