جلسۀ اول درس اخلاق در قرآن – مدرسۀ معصومیه – 97/3/7

درس اخلاق آیت الله محسن اراکی مدرسۀ معصومیه

صوت این درس را می توانید در این قسمت دانلود کنید.

, , ,
نوشتهٔ پیشین
جلسه هجدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه (جلسه آخر) – 97/2/16
نوشتهٔ بعدی
جلسۀ دوم درس اخلاق در قرآن – مدرسۀ معصومیه – 97/3/8

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance