ردیفمحل تدریسسال تحصیلی
1مدرسه معصومیه97
2مدرسه امیرالمومنین97
3مرکز جامع ولی امر97
4جامع ولی امر1401
فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance