سال 89-88

ردیف عنوان درس تعداد فایل حجم بسته لینک دانلود
۱ اصول فقه (مرکز جامع) ۶۱ ۳۴۱مگابایت دانلود
۲ اصول فقه (گلپایگانی) ۴۱ ۲۳۷مگابایت دانلود
۳ فقه اقتصاد ۸۸ ۵۱۶مگابایت دانلود
۴  فقه المسجد  ۱۳ ۷۰مگابایت دانلود
۵ صلاة (عربی) ۴۲ ۲۴۴مگابایت دانلود
۶ اخلاق ۸ ۵۶مگابایت دانلود
۷ تفسیر فارسی ۸ ۶۳مگابایت دانلود
۸ تفسیر عربی ۹ ۴۸مگابایت دانلود
۹ تفسیر انگلیسی ۳ ۱۰.۵مگابایت دانلود