سال 91-90

ردیف عنوان درس تعداد فایل حجم بسته لینک دانلود
۱ اصول فقه فیضیه(اوامر و نواهی) ۷۹ ۲۹۷.۸ مگابایت دانلود
۲ اصول عملیۀ مرکز جامع/استصحاب ۹۴ ۴۴۸ مگابایت دانلود
۳ فقه نظام سیاسی/حکومت  ۸۴  ۳۸۶.۵ مگابایت دانلود
۴ فقه اقتصاد ۹۴ ۶۳۶ مگابایت دانلود
۵ علم الاجتماع سیاسی  ۲۰ ۹۵.۷ مگابایت دانلود
۶ فقه اعتکاف ۲۲ ۷۹ مگابایت دانلود
۷ صلاة مرکز جامع ۷۱ ۳۴۶.۵ مگابایت دانلود
۸ اخلاق  ۱۰ ۲۳.۲ مگابایت دانلود
۹ تفسیر فارسی ۷ ۴۰ مگابایت دانلود