سال 92-91

ردیف عنوان درس تعداد فایل حجم بسته لینک دانلود
۱ اصول فقه
۷۳ ۴۶۳ مگابایت دانلود
۲ فقه سیاسی ۷۶ ۴۳۱ مگابایت دانلود
۳ فقه اقتصاد ۵۲  ۳۱۳ مگابایت دانلود
۴ فقه فرهنگ ۱۱ ۷۰.۴ مگابایت دانلود
۵ نظریة الإجتماعیة ۴ ۴۱.۵ مگابایت دانلود
۶ اخلاق ۱۲ ۴۳.۷ مگابایت دانلود