سال 93-92

ردیف عنوان درس تعداد فایل حجم بسته لینک دانلود
۱ اصول فقه ۷۷ ۵۰۶ مگابایت دانلود
۲ فقه سیاسی ۷۷ ۴۵۲ مگابایت دانلود
۳ فقه اقتصاد ۵۳  ۳۳۸ مگابایت دانلود
۴ فقه فرهنگ ۱۵ ۹۷.۸ مگابایت دانلود
۵ نظریة الإجتماعیة ۵ ۳۴.۳ مگابایت دانلود
۶ فقه شعائر ۸ ۷۹.۲ مگابایت دانلود
۷ اخلاق ۱۴ ۵۱.۶ مگابایت دانلود