سال 94-93

ردیف عنوان درس تعداد فایل حجم بسته لینک دانلود
۱ اصول فقه ۷۹ ۶۳۶ مگابایت دانلود
۲ فقه سیاسی ۷۷ ۵۱۰ مگابایت دانلود
۳ فقه اقتصاد ۵۶  ۳۶۹ مگابایت دانلود
۴ فقه فرهنگ ۱۵ ۹۷ مگابایت دانلود
۵ فقه شعائر ۵ ۶۸.۸ مگابایت دانلود
۶ فقه شهرسازی ۲۰ ۱۶۹ مگابایت دانلود
۷ اصول فقه نظام ۱۶ ۱۰۲ مگابایت دانلود
۸ رجال ۱۷ ۱۲۳ مگابایت دانلود
۹ تفسیر ۵ ۵۲.۷ مگابایت دانلود
۱۰ اخلاق ۵ ۲۲ مگابایت دانلود