فقه فرهنگ

سال تحصیلی 98-97

جلسه عنوان درس دانلود صوت
فایل PDF
15 جلسۀ پانزدهم فقه فرهنگ – 98/2/5 دانلود
 
14 جلسۀ چهاردهم فقه فرهنگ – 98/1/22 دانلود
 
13 جلسۀ سیزدهم فقه فرهنگ – 97/12/16 دانلود
 
12 جلسۀ دوازدهم فقه فرهنگ – 97/12/09 دانلود
 
11 جلسۀ یازدهم فقه فرهنگ – 97/11/25 دانلود
 
10 جلسۀ دهم فقه فرهنگ – 97/11/04 دانلود  
9 جلسۀ نهم فقه فرهنگ – 97/10/20 دانلود
 
8 جلسۀ هشتم فقه فرهنگ – 97/10/13 دانلود
 
7 جلسۀ هفتم فقه فرهنگ – 97/9/29 دانلود
 
6 جلسۀ ششم فقه فرهنگ – 97/9/22 دانلود
 
5 جلسۀ پنجم فقه فرهنگ – 97/9/15 دانلود
 
4 جلسۀ چهارم فقه فرهنگ – 97/8/24 دانلود
 
3 جلسۀ سوم فقه فرهنگ – 97/7/26 دانلود
دانلود
2 جلسۀ دوم فقه فرهنگ – 97/7/12 دانلود
دانلود
1 جلسۀ اول فقه فرهنگ – 97/7/5  دانلود  دانلود

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance