فقه فرهنگ

سال تحصیلی 99-98

جلسه عنوان درس دانلود صوت
فایل PDF
12 جلسۀ دوازدهم فقه فرهنگ – 99/1/14 دانلود
 
11 جلسۀیازدهم فقه فرهنگ – 98/12/22 دانلود
 
10 جلسۀدهم فقه فرهنگ – 98/12/15 دانلود
 
9 جلسۀ نهم فقه فرهنگ – 98/11/17 دانلود
دانلود
8 جلسۀ هشتم فقه فرهنگ – 98/11/03 دانلود
دانلود
7 جلسۀ هفتم فقه فرهنگ – 98/10/12 دانلود
دانلود
6 جلسۀ ششم فقه فرهنگ – 98/10/5 دانلود
5 جلسۀ پنجم فقه فرهنگ – 98/9/28 دانلود
4 جلسۀ چهارم فقه فرهنگ – 98/9/21 دانلود
3 جلسۀ سوم فقه فرهنگ – 98/8/16 دانلود
2 جلسۀ دوم فقه فرهنگ – 98/7/18 دانلود
1 جلسۀ اول فقه فرهنگ – 98/7/11  دانلود

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance