فقه اعتکاف 

سال تحصیلی 1400-99

جلسه عنوان درس دانلود صوت
فایل PDF
1 جلسۀ اول فقه اعتکاف – 99/12/02 دانلود
 
2 جلسۀ دوم فقه اعتکاف – 99/12/03 دانلود
 
3 جلسۀ دوم فقه اعتکاف – 99/12/05 دانلود
 
4 جلسۀ دوم فقه اعتکاف – 99/12/06 دانلود
 
5 جلسۀ دوم فقه اعتکاف – 99/12/13 دانلود
 
فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance