فقه فرهنگ

سال تحصیلی 1400-99

جلسه عنوان درس دانلود صوت
فایل PDF
1 جلسۀ اول فقه فرهنگ – 99/6/20 دانلود
 
2 جلسۀ دوم فقه فرهنگ – 99/7/3 دانلود  
3 جلسۀ سوم فقه فرهنگ – 99/7/5 دانلود
 
4 جلسۀ چهارم فقه فرهنگ – 99/7/10 دانلود
 
5 جلسۀ چهارم فقه فرهنگ – 99/8/1 دانلود
 
6 جلسۀ چهارم فقه فرهنگ – 99/8/8 دانلود
 
7 جلسۀ چهارم فقه فرهنگ – 99/8/15 دانلود
 
8 جلسۀ چهارم فقه فرهنگ – 99/8/22 دانلود
 
9 جلسۀ چهارم فقه فرهنگ – 99/9/13 دانلود
 
10 جلسۀ چهارم فقه فرهنگ – 99/9/13 دانلود
 
11 جلسۀ چهارم فقه فرهنگ – 99/9/13 دانلود
 
12 جلسۀ چهارم فقه فرهنگ – 99/9/17 دانلود
 
13 جلسۀ چهارم فقه فرهنگ – 99/10/04 دانلود
 
14 جلسۀ چهارم فقه فرهنگ – 99/10/11 دانلود
 
15 جلسۀ چهارم فقه فرهنگ – 99/10/18 دانلود
 
16 جلسۀ چهارم فقه فرهنگ – 99/11/09 دانلود
 

 

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance