فقه نظام سیاسی اسلام جلد چهارم


موضوع: نظام سیاسی اسلام
ناشر: انتشارات مجمع الفکر الاسلامی
نوبت و تاریخ چاپ: اول پاییز، ۹۸


آنچه در این کتاب می‌خوانیم:

بنابر آنچه در جهان‌بینی سیاسی اسلام، و در فلسفۀ سیاسی اسلام تبیین شد در نظام سیاسی اسلام حاکمیت سیاسی حق مخصوص خداوند است، و هیچ آفریده‌ای بالذات از حق حاکمیت سیاسی برخوردار نیست. مسألۀ خلافت الهی انسان در فقه سیاسی  از همین اصل نشئت می‌گیرد. از آنجا که حکومت و قدرت سیاسی مخصوص خداوند است، خدای متعال برای اعمال حاکمیت خویش بر زمین و بر جامعۀ بشری انسان‌های واجدالشرایط ویژه‌ای را که در دانایی و درستی یا علم و عدل، برترین‌اند، برای خلافت و جانشینی خویش برمی‌گزیند، و به آنان اختیارات حاکمیتی خویش را تفویض می‌کند، و مسئولیت اجرای قوانین عادلانۀ خود را در جامعۀ بشر به آنان وا‌گذار می‌کند، و آنان را در برابر این مسئولیت عظیم پاسخگو دانسته، و از آنان دربارۀ این جایگاه حساس و خطیر، و میزان انجام مسئولیتی که در این رابطه برعهدۀ آنان گذاشته بازپرسی و سؤال خواهد کرد.

 

 

نوشته های مشابه

بستن